Privacybeleid

Buro Kick, Kind & Jongerencoaching, gevestigd aan Sint Nicolaasgilde 9, 8253 KM te Dronten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Buro Kick, Kind & Jongerencoaching
Sint Nicolaasgilde 9, 8253 KM Dronten
Telefoon: 06 54 27 29 73
www.burokick.nl
info@burokick.nl

Corné van Ginkel is de Functionaris Gegevensbescherming van Buro Kick, Kind & Jongerencoaching. Corné is te bereiken via info@burokick.nl.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Buro Kick, Kind & Jongerencoaching verwerkt geen persoonsgegevens, omdat op de site geen persoonsgegevens achtergelaten kunnen worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij controleren echter niet of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@burokick.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Buro Kick, Kind & Jongerencoaching verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van betalingen
  • Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder (indien van toepassing)
  • Bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de dienstverlening
  • Informeren over wijzigingen van diensten en producten
  • Om goederen en diensten af te kunnen leveren
  • Buro Kick, Kindertherapie & Coaching verwerkt ook persoonsgegevens indien dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Buro Kick, Kind & Jongerencoaching neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Buro Kick, Kind & Jongerencoaching) tussen zit. Buro Kick, Kind & Jongerencoaching gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Outlook voor e-mail, Excel voor administratieve doeleinden, WordPress voor het onderhouden van de website, Word om facturen te maken, OneDrive (beveiligd) voor het bewaren van facturen, Excel- en Word-documenten.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Buro Kick, Kind & Jongerencoaching bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens > 7 jaar > i.v.m. Belastingdienst
  • Personalia > 7 jaar i.v.m. vereisten beroepsvereniging
  • Adres > gekoppeld aan bovenstaande > Idem
  • Inhoudelijke gegevens > 7 jaar tenzij cliënt nadrukkelijk anders vraagt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Buro Kick, Kind & Jongerencoaching verstrekt informatie uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zonder toestemming delen wij nooit persoonsgevoelige informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Buro Kick, Kind & Jongerencoaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Buro Kick, Kindertherapie & Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@burokick.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek. Buro Kick, Kind & Jongerencoaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Buro Kick, Kind & Jongerencoaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@burokick.nl.